Charakteristika zariadenia - Senior Martin, n.o.

Domov sociálnych služieb - Senior Martin, n.o.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás
 
 
Zariadenie sociálnych služieb Senior Martin n.o. bolo vybudované s podporou Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
 
 
Realizácia prestavby bola ukončená koncom mesiaca júl 2013 vďaka finančnej pomoci Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR. Zariadenie sociálnych služieb Senior Martin n.o. na ul. Ambra Pietra 406/42, Martin bolo slávnostne otvorené a odovzdané do prevádzky dňa 11.11.2013. Senior Martin, n.o. je zariadenie sociálnych služieb pre seniorov, ktorého poslaním je priniesť mestu Martin a jeho obyvateľom vyšší štandard sociálnych služieb. Je určené ľuďom ktorí sú v dôchodkovom veku s rôznymi potrebami a znevýhodneniami s cieľom ponúknuť kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť s prihliadnutím na ich osobné potreby a požiadavky. Odborný kolektív pracovníkov Senior Martin sa teší na vzájomnú spoluprácu, pri ktorej majú vždy prioritu slová: dôstojnosť, úcta, starostlivosť, dôvera, radosť, úsmev, priateľstvo, individuálny prístup, ohľaduplnosť, spokojnosť...

 
V neziskovej organizácii Senior Martin sa poskytujú tieto služby:

 
 • Zariadenie opatrovateľskej služby s počtom 2 miest,
 • Zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou službou s počtom 60 lôžok,
 • Denný stacionár s počtom 30 miest,
 • Terénna opatrovateľská služba.
 
 
Poskytovanie sociálnych služieb
Zariadenie sociálnych služieb poskytuje ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, opatrovateľskú starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, úschovu cenných vecí, základnú rehabilitáciu – cvičenia na lôžku a skupinovú rehabilitáciu, individuálne masáže, hydroterapiu, pedikérske a kadernícke služby, úschovu cenných vecí, kultúrnu a záujmovú činnosť ako sú napríklad rôzne kreatívne činnosti, kultúrne podujatia, výlety, prednášky, .... Kultúrne vyžitie klientov je zabezpečované množstvom aktivít, ktoré sa poriadajú v zariadení. Klienti majú k dispozícii bohatú knižnicu, spoločenské miestnosti (jedna je zariadená v ich srdcu blízkom retro-štýle), telocvičňu, oddychovú miestnosť, priestrannú jedáleň s krásnym výhľadom na Martinské hole. Na horných poschodiach sú pre klientov vybavené priestranné terasy, z ktorých je výhľad do širokého okolia, a ktoré poskytujú potrebný priestor pre zabezpečenie oddychu a relaxu.
 

Zdravotná a opatrovateľská starostlivosť
O zabezpečenie opatrovateľskej a zdravotnej starostlivosti sa stará tím skúsených opatrovateliek a zdravotných sestier. V priestoroch sa nachádza ambulancia všeobecného lekára a na miestnosť sestier. V ambulancii pracuje obvodný lekár: MUDr. Remišová, ktorá navštevuje naše zariadenie 2-krát za týždeň každý utorok a štvrtok od 13,00 hod. do 15,00 hod. V prípade potreby po telefonickej konzultácii aj častejšie. Všetci novoprijatí klienti sú zaevidovaní v ambulancii. Všetky údaje týkajúce sa zdravotného stavu klienta, prípadné zmeny, ktoré nastali po nástupe do nášho zariadenia sa zaznamenávajú do dekurzných listov. Na odporučenie lekára následne sestra objednáva klientov na vyšetrenia, zodpovedá za včasný predpis chýbajúcich liekov, dávkovanie a správne podávanie liekov. Časť zdravotných výkonov v zariadení vykonávajú zdravotné sestry (napr. aplikácia i. m. injekcií, ošetrovanie dekubitov alebo zle hojacich sa rán). Ostatné zdravotné výkony (napr. odbery krvi, podávanie infúznej terapie/Stručná charakteristika zariadeni) realizujeme prostredníctvom ADOS-u, s ktorou spolupracujeme aj v oblasti poskytovania rehabilitačnej starostlivosti po úrazoch alebo operáciách. Dôležitou súčasťou našich služieb je rehabilitácia a liečebná telesná výchova.
 
Ubytovanie
 
Pre našich klientov poskytujeme tri druhy pobytových balíčkov, z ktorých si môžu vybrať podľa svojich špecifických požiadaviek:
 
 • Štandard
 • Komfort
 • Deluxe
 
Jednotlivé varianty pobytových balíčkov sa líšia predovšetkým ich komplexnou vybavenosťou, umiestnením, rozlohou a počtom spolubývajúcich. V zariadení sa nachádzajú slnečné 4 jednolôžkové komfortné izby, 27 dvojlôžkových štandardných izieb a 2 krásne veľké apartmány deluxe s kuchynkou pre náročnejších klientov, prípadne manželské páry, s kapacitou 2 lôžok. Celková kapacita zariadenia je 62 lôžok pre celoročný pobyt.
 
Všetky izby sú bezbariérové a majú vlastné sociálne zariadenie. K dispozícii sú elektricky polohovateľné lôžka a taktiež klasické lôžka. Všetky lôžka majú pasívne antidekubitné matrace. Ďalšie vybavenie izby tvorí moderný, funkčný nábytok: stôl, tapacírované stoličky, nočné stolíky, vstavaná skriňa. Izby sú vybavené samostatným sociálnym zariadením. Vo všetkých izbách je pripojenie na internet a TV.
 
Stravovanie
 
Stravovanie sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a podľa určených stravných jednotiek. V našom zariadení sa poskytuje strava 5 krát za deň (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). U diabetických klientov sa strava poskytuje 6 krát za deň (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera).
 
Občanom umiestneným do Zariadenia sociálnych služieb je poskytovaná celodenná strava v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav.
 

Druhy pripravovanej stravy
 
 • racionálna,
 • diabetická,
 • vegetariánska

Tým prijímateľom stravy, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, podávame kašovitú, mixovanú stravu pri lôžku.

Upratovanie
 
Upratovanie izieb a spoločných priestorov vykonáva upratovacia firma. Každá upratovačka je vybavená vlastným upratovacím vozíkom a 3 farebne odlíšeným mopom. Na každom úseku je vypracovaný týždenný harmonogram upratovania s použitím čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Pre dodržanie hygienického štandardu sa dezinfekčné prostriedky obmieňajú v trojmesačných intervaloch.
 

Pranie
 
Manipuláciu s bielizňou vykonáva odborný personál (sestra, opatrovateľka). Znečistená bielizeň sa triedi na posteľnú a osobnú bielizeň klientov v miestnosti na to určenej. Bielizeň sa pripraví na odvoz do práčovne. Pranie a žehlenie posteľnej, osobnej bielizne personálu a klientov je vykonávané dodávateľským spôsobom.
 

Sociálne poradenstvo
 
 1. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva,
 2. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa zákona o sociálnych službách,
 3. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci,
 4. Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.
 

Sociálne poradenstvo je činnosť, v rámci ktorej zamestnanec poskytuje prijímateľovi sociálnej služby pomoc pri posúdení povahy problému. Intervencia je poskytovaná formou informácií o tom, ako je možné riešiť problém svojpomocne, alebo na základe ďalšej odbornej pomoci. Prioritou v tejto činnosti je orientácia na adaptačný proces prijímateľa sociálnej služby po jeho nástupe do zariadenia a na pomoc pri zabezpečovaní osobného kontaktu a korešpondencie s inými inštitúciami.
 

Sociálna rehabilitácia
 
V rámci sociálnej rehabilitácie obyvateľ absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestačnosti s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie.
 
Najväčší dôraz je kladený na rozvoj komunikačných zručností, na rozvíjanie sociálnych zručností, zručností rozhodovania, zručností spojených s plánovaním, aby sa predišlo zabúdaniu už naučeného.
 
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, na aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe. Na základe individuálnych plánov rozvoja osobnosti sa so súhlasom obyvateľa vytypujú činnosti, v ktorých je možné zisťovať úspechy, ale aj neúspechy (obliekanie, vyzliekanie, umývanie zubov, ustielanie postele, ručné práce, jedenie, nakupovanie, používanie kompenzačných pomôcok a pod.) Sociálnu rehabilitáciu zabezpečuje inštruktor sociálnej rehabilitácie a sociálny pracovník.
 
V rámci podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov sociálnej služby vykonávame odborné činnosti zamerané na udržiavanie, rozvoj a nácvik zručností a posilňovania návykov pri sebaobsluhe. V opodstatnených prípadoch sa venujeme nácviku používania pomôcky, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu.
 

Záujmová a kultúrna činnosť
 
Cieľom je udržiavať duševnú sviežosť a dobrú fyzickú kondíciu klientov až do vysokého veku. Na základe záľub a svojich schopností si z ponuky Zariadenia pre seniorov ubytovaní môžu vybrať:
 
 • ergoterapiu (liečbu prácou), pečenie, varenie, výzdoba interiéru, pletenie, vyšívanie, zhotovovanie výrobkov z dreva, pracovné aktivity v skleníku a v záhrade...,
 • arteterapiu (liečbu umením) maľba, tvorenie dekorácií, výroba ozdobných predmetov...,
 • muzikoterapiu (liečbu hudbou), spev, hra na hudobné nástroje...,
 • pohybovú terapiu (liečebná telesná výchova), rehabilitácia...,
 • čitateľský a literárno-dramatický krúžok, vypožičiavanie kníh z knižnice...,
 • internetový krúžok,
 • spoločenské hry, karty, šachy a iné...,
 • športové aktivity,
 • kultúrne činnosti, návšteva múzeí, divadla, kultúrnych podujatí v centre mesta, premietanie filmov a prezentácia fotografií zo života v zariadení sociálnych služieb,
 • rekreačné činnosti, prechádzky do okolia, prírody, kostola...,
 • duchovné činnosti, bohoslužby rímskokatolícke a gréckokatolícke, sviatosť zmierenia, modlitbu svätého ruženca.

 
V záujme zmysluplného naplnenia predstáv o kultúrnom vyžití sa obyvatelia spolupodieľajú na príprave plánov práce v tejto oblasti. V programoch vystupujú deti z materských škôl, umeleckých škôl, seniori z klubu seniorov v Martine, ale aj profesionálni umelci a hudobné i divadelné telesá. Veľkej pozornosti sa tešia kultúrne akcie pri príležitosti Fašiangov, Dňa matiek, Veľkej noci, Mesiaca úcty k starším, Mikuláša, Vianočných sviatkov a Silvestra. Nezabudnuteľné čaro medzi ubytovanými vytvárajú slávnostné posedenia s jubilantmi.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky